مقیاس های روانشناسی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلپایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط نوجوانان با مکان کنترل

2014-09-19

Top of Form

100,000 ریال – خرید

Bottom of Form


فرضیه اصلی
ـ بین شیوه های فرزند پروری هرج و مرج و مکان کنترل ارتباط معنا داری وجود دارد .
فرضیه های فرعی
ـ بین شیوه های فرزند پروری هرج و مرج و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .
ـ بین شیوه های فرزند پروری دیکتاتوری و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .
ـ بین شیوه های فرزند پروری دموکراتیک و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .

پایان نامه

پایان نامه حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان

2014-09-19

هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی ۸۹ دانشگاه پیام نور ایوان که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی، ضعف روانی و پارانویا،در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه پیام نورایلام که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان روان شناسی که در سال ۸۹ مشغول به تحصیل هستند.که از بین ۱۲۰۰ نفر دانشجوی روان شناسی دانشگاه ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری متغییرمستقل در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی …….

Top of Form

60,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پایان نامه

پایان نامه بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(۱۵-۱۸) شهرستان

2014-09-19

پژوهش حاضر جهت بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(۱۵-۱۸) شهرستان دره شهر درسال۱۳۹۲ می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان دره شهر در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می‌باشند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر (STAXL-2) استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد.
نتایج حاکی از این است که در عملکرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در کنترل خشم……….

Top of Form

80,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پایان نامه

پایان نامه رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به خودکشی در بین افراد اقدام کننده به خودکشی

2014-09-19

هدف پژوهش حاضر،بررسی رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به خودکشی در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام می باشد.تعداد آزمودنی ها ۱۰۰ نفر است که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.طرح تحقیق از نوع علی_مقایسه ایی می باشد.ابزارهای پژوهش عبارت اند از:مقیاس سلامت روان GHQ28.آزمون Tتک متغیره نشان داد که:بین افراد اقدام کننده به خودکشی و سلامت روان وعوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) در سطح ۱۰/۰ p=0/001 < تفاوت معنی داری وجود دارد.[purchase_link id="309" style="button" color="yellow" text="خرید"]

پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در دانشجویان دختر

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پژو هش حاضر به بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی می پردازد برای این منظور ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جهت گیری مذهبی و آزمون افسردگی بک استفاده شد برا ی تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شد ، که نتایج زیر به دست آمد.
۱-بین جهت گیری مذهبی و میزان افسردگی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد
۲-بین میزان افسردگی در جوانان دختر و پسر تفاوت معنی داری یافت نشد
۳-بین جهت گیری مذهبی در دختران و پسران تفاوت معنی داری
در پایان پیشنهاداتی برای کاهش افسردگی مبتنی بر جهت گیری دینی افراد ارائه شد .


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://sinacenter.blogfa.com/post/157
  • کلمات کلیدی: نامه ,رابطه ,داری ,form ,گیری ,افسردگی ,پایان نامه ,داری وجود ,وجود دارد ,معنی داری ,فرزند پروری ,جمعیت شناختی دموگرافیک ,افراد اقدام کننده ,مکان ک
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل