آزمون های روانشناسی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلپایان نامه بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع مدارس راهنمایی

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

ادامه خواندن پایان نامه بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع مدارس راهنمایی←

پایان نامه

پایان نامه بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form


پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مهران می پردازد.جامعه در این تحقیق عبارت است از ۱۲۳۲ نفراز دانش آموزان دختر شهرستان مهران نمونه این پژوهش را ۸۰ نفر از دانش آموزان دختر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه راهبردهای یادگیری روش تحقیق در این پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که: ۱- بین میزان کاربرد راهبردهای فراشناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. ۲-بین میزان کاربرد راهبردهای شناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار وجود درد. ۳- دانش‌آموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بصورت توأم استفاده می‌کنند در مقایسه با سایر دانش‌آموزان موفقیت تحصیلی بیشتری دارند. ۴- بین دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی در استفاده از راهبرد های شناختی تفاوت …………

پایان نامه

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

ادامه خواندن پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی←

پایان نامه

پایان نامه مقایسه میزان خود کار آمدی و دلبستگی شغلی بین مدیران مدارس ابتدایی و دبیرستان

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

فرضیات تحقیق عبارتند از:
۱- ین خودکارآمدی و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین خود کار آمدی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستانی تفاوت وجود دارد.
۳- بین دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستانی تفاوت وجود دارد.

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پرسشنامه

پایان نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی

2014-09-19

Top of Form

150,000 ریال – خرید

Bottom of Form

Top of Form

150,000 ریال – خرید

Bottom of Form

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
-۱-۱ مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سؤالات تحقیق ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق ۸
۱-۷- قلمرو تحقیق ۸
۱-۸-تعریف مفاهیم واصطلاحات تحقیق ۸
۱-۸-۱- فناوری اطلاعات ۸
۱-۸-۲- بازارچه مرزی ۹
۱-۸-۳- عوامل بحرانی فناوری اطلاعات ۹
۱-۸-۴- توسعه بازارچه مرزی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۱-۱- مقدمه ۱۲
۲-۱-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۱-۳- تعریف فناوری اطلاعات ۱۳
۲-۱-۴- اطلاعات وانواع آن ۱۴
-۱-۴-۱-۲ اطلاعات توصیفی ۱۵
-۲-۴-۱-۲ اطلاعات تشخیصی ۱۵
۲-۱-۴-۳- اطلاعات پیشگویانه ۱۵
۲-۱-۴-۴- اطلاعات تجویزی ۱۵
۲-۱-۵- اهمیت اطلاعات ۱۶
۲-۱-۶- فناوری و انواع آن ۱۶
۲-۱-۶-۱- فناوری های تکراری ۱۶
۲-۱-۶-۲- فناوری های مهندسی ۱۶
۲-۱-۶-۳- فناوری های هنری و صنعتگرانه ۱۷
۲-۱-۶-۴- فناوری های غیر تکراری ۱۷
۲-۱-۷- تجارت الکترونیکی ۱۷
۲-۱-۸- انواع تجارت الکترونیکی ۱۸
۲-۱-۸-۱- تجارت بین بنگاهها ۱۸
۲-۱-۸-۲- تجارت بین بنگاه و مصرف کننده ۱۸
۲-۱-۸-۳- تجارت بین بنگاهها و دولت ۱۸
۲-۱-۹- مزایای تجارت الکترونیکی ۱۹
۲-۱-۹-۱- توسعه بازار ۱۹
۲-۱-۹-۲- حذف فاصله جغرافیایی ۱۹
۲-۱-۹-۳- افزایش سرعت ۱۹
۲-۱-۹-۴- بهره وری و کارآیی ۱۹
۲-۱-۱۰- اهمیت تکنولوزی پیشرفته اطلاعاتی برای مدیران ۲۰
۲-۱-۱۰-۱- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۲۰
۲-۱-۱۰-۲- افزایش سرعت در تصمیم گیری ۲۰
۲-۱-۱۰-۳- افزایش سرعت در شناسایی مسائل ۲۰
۲-۱-۱۱- روند بکارگیری سیستم ها وفناوری های اطلاعاتی در سازمان ۲۰
۲-۱-۱۲- اجزای سیستم های اطلاعاتی ۲۲
۲-۱-۱۲-۱- سخت افزار رایانه ۲۲
۲-۱-۱۲-۲- نرم افزار رایانه ۲۲
۲-۱-۱۳- ابعاد فناوری اطلاعات ۲۲
۲-۱-۱۳-۱- سیستم اتوماسیون اداری ۲۳
-۲-۱۳-۱-۲ سیستم ارتباطات الکترونیکی ۲۳
۲-۱-۱۳-۳- سیستم اطلاعات جامع و یکپارچه ۲۳
۲-۱-۱۳-۴- سیستم اطلاعات مدیریت ۲۳
۲-۱-۱۳-۵- سیستم پشتیبانی تصمیم ۲۴
۲-۱-۱۳-۶- سیستم اطلاعات عملیاتی ۲۴
۲-۱-۱۴- اهمیت تکنولوژی اطلاعات ۲۴
۲-۱-۱۵- دلایل برنامه ریزی برای فناوری اطلاعات در کشور ۲۵
۲-۱-۱۶- دیدگاه صاحبنظران درمورد فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۱-۱۷- نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای تجاری ۲۸
۲-۱-۱۸- محدودیت های سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی ۲۹
۲-۱-۱۹- مدل پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه دیویس و همکاران ۲۹
۲-۱-۲۰- مدل ارزش تجاری فناوری اطلاعات با استفاده از دیدگاه منبع محور ۳۱
۲-۱-۲۱- الگوهای رشد با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۱
۲-۱-۲۲- مدل نقش تکنولوژی اطلاعات در جهانی شدن خرید تجاری ۳۲
۲-۱-۲۳- مطالعات تطبیقی در مورد فناوری اطلاعات ۳۴
۲-۲- بازارچه مرزی ۳۶
-۱-۲-۲تاریخچه بازارچه های مرزی ۳۶
۲-۲-۲- تعریف بازارچه مرزی ۳۶
۲-۲-۳- بازارچه های مرزی غرب کشور ۳۷
۲-۲-۴- وضعیت صادرات و واردات در بازارچه های مرزی ایران ۳۸
۲-۲-۵- اهداف تشکیل و ایجاد بازارچه های مرزی ۴۱
۲-۲-۶- اهمیت بازارچه های مرزی در اقتصاد کشور ۴۲
۲-۲-۷- کارکردهای بازارچه های مرزی ۴۳
۲-۲-۸- تجارت مرزی و مزایای آن ۴۴
-۱-۸-۲-۲ کاهش هزینه های حمل و نقل و بهای تمام شده محصولات ۴۴
۲-۲-۸-۲- ایجاد تجمع های شهری و صنعتی ۴۵
-۳-۸-۲-۲افزایش تعاملات سیاسی و فرهنگی و شکل گیری پیمان های سیاسی ۴۵
۲-۲-۹- دیدگاه صاحبنظران در مورد بازارچه های مرزی ۴۵
۲-۲-۱۰- مشکلات بازارچه های مرزی ۴۷
۲-۲-۱۱- مدل توافقات مرزی از دیدگاه گاسکین و دیگران ۴۷
۲-۲-۱۲- مطالعات تطبیقی در مورد بازارچه های مرزی ۵۰
۲-۳- عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۱- تاریخچه عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۲-تعریف عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۳- ابعاد عوامل بحرانی موفقیت ۵۲
۲-۳-۳-۱- عوامل بحرانی موفقیت گروهی و سلسله مراتبی ۵۲
۲-۳-۳-۲- عوامل بحرانی موفقیت موقتی و مستمر ۵۲
۲-۳-۳-۳- عوامل بحرانی موفقیت درونی و بیرونی ۵۲
۲-۳-۳-۴- عوامل بحرانی موفقیت استراتژیک و عملیاتی ۵۳
۲-۳-۴- گام های لازم برای شناسایی عوامل بحرانی موفقیت ۵۳
۲-۳-۵- منابع عوامل بحرانی موفقیت از دیدگاه الکس میلر ۵۵
۲-۳-۵-۱- ویژگی های صنعت ۵۵
۲-۳-۵-۲- موقعیت و جایگاه رقابتی شرکت ۵۵
۲-۳-۵-۳- محیط عمومی ۵۵
۲-۳-۵-۴- توسعه سازمانی ۵۶
۲-۳-۶- مزایای عوامل بحرانی موفقیت ۵۶
۲-۳-۷- عوامل بحرانی فناوری اطلاعات از دیدگاه صاحبنظران ۵۷
۲-۳-۸- مطالعات تطبیقی در مورد عوامل بحرانی موفقیت ۶۱
۲-۴- توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۱- تعریف توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۲- عوامل مؤثر در توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۲-۱- عوامل داخلی ۶۳
۲-۴-۲-۲- عوامل خارجی ۶۴
۲-۴-۲-۲-۱- عوامل فرهنگی و اجتماعی ۶۴
۲-۴-۲-۲-۲- عوامل اقتصادی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۳- عوامل تکنولوژیکی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۴- عوامل سیاسی و قانونی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۵- توسعه روابط تجاری ۶۶
۲-۴-۳- خطی مشی های گسترش بازار ۶۶
۲-۴-۳-۱- استفاده کنندگان جدید ۶۶
۲-۴-۳-۲- موارد استفاده جدید ۶۶
۲-۴-۳-۳- مصرف بیشتر ۶۷
۲-۴-۴- مدل توسعه بازارچه مرزی ۶۷
۲-۴-۵- از استراتژی توسعه بازار چه زمانی باید استفاده کرد ۶۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۱
۳-۲- روش تحقیق ۷۱
۳-۳- تعریف و تبیین جامعه و نمونه آماری ۷۲
۳-۴- روش های جمع آوری داده ها ۷۲
۳-۵- ابزار اندازه گیری متغیرها ۷۲
۳-۵-۱- مراحل طراحی پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۲- محتوای پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۳- روآیی پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۴- پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۵-۵- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۷۴
۳-۶- روشهای آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقق ۷۵
۳-۶-۱- تحلیل عاملی ۷۵
۳-۶-۱-۱- تحلیل عاملی اکتشافی ۷۶
۳-۶-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی ۷۶
۳-۶-۱-۳- مراحل اجرای تحلیل عاملی ۷۶
۳-۶-۲- مدل معادلات ساختاری ۷۷
۳-۶-۳- آزمون تی استیودنت ۷۸
۳-۶-۴- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ۷۸
۳-۶-۴-۱- انواع روشهای تصمیم گیری چند شاخصه از نظر نحوه کاربرد ۷۹
۳-۶-۴-۲- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۸۰
۳-۶-۴-۳- مراحل کار در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۸۰
۳-۶-۴-۳-۱- ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه ۸۰
۳-۶-۴-۳-۲- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده ۸۱
۳-۶-۴-۳-۳- بررسی سازگاری در قضاوتها ۸۳
۳-۶-۴-۳-۴- وزن نسبی معیارها (شاخص ها) ۸۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۸۷
۴-۲- توصیف جمعیت شناختی داده ها ۸۷
۴-۳- تجزیه و تحلیل عاملی ۹۰
۴-۴- مدل سازی معادلات ساختاری ۹۲
۴-۴-۱- معیارهای نیکویی برازش مدل باداده ها ۹۵
۴-۴-۱-۱- شاخص های برازش مطلق ۹۶
۴-۴-۱-۲- شاخص های برازش نسبی ۹۶
۴-۵- آزمون فرضیات ۹۷
۴-۶- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۹۸
۴-۶-۱- اولویت بندی معیارهای ۵ گانه اصلی ۹۸
۴-۶-۲- محاسبه وزن نسبی زیرمعیار ها ۱۰۰
۴-۶-۲-۱- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل مدیریتی ۱۰۰
۴-۶-۲-۲- وزن نسبی زیر معیارهای مربوط به عامل فرهنگی و اجتماعی ۱۰۲
۴-۶-۲-۳- وزن نسبی زیر معیارهای مربوط به عامل سازمانی ۱۰۴
۴-۶-۲-۴- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل فنی ۱۰۶
۴-۶-۲-۵- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل سرمایه گذاری ۱۰۹
۴-۶-۲-۶- اولویت بندی کلی زیرمعیارهای بحرانی فناوری اطلاعات ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۱۶
۵-۲- نتایج تحقیق ۱۱۶
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۸

منابع فارسی
الف-کتاب ۱۲۰
ب- مقالات ۱۲۲
ج- مجموعه مقالات ۱۲۵
د- پایان نامه ۱۲۷
منابع لاتین ۱۲۸
پیوست ها
پیوست الف: ۱۳۶
پیوست ب: ۱۳۸
پیوست ج: ۱۴۲
Abstract ۱۶۰


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://sinacenter.blogfa.com/post/158
  • کلمات کلیدی: اطلاعات ,عوامل ,فناوری ,مرزی ,بازارچه ,موفقیت ,فناوری اطلاعات ,عوامل بحرانی ,بحرانی موفقیت ,پایان نامه ,بازارچه مرزی ,عوامل بحرانی موفقیت ,بحرا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل